Informacje na temat dostępu do wyniku egzaminu ósmoklasisty


Absolwenci PSP nr 4 w Strzegomiu będą mogli sprawdzić wyniki, jakie uzyskali z poszczególnych przedmiotów egzaminacyjnych, w ogólnopolskim systemie informatycznym ZIU (https://wyniki.edu.pl). Logowanie do systemu odbywa się za pomocą loginu i hasła, które uczniowie klas VIII otrzymają wraz z zaświadczeniem o wynikach egzaminu ósmoklasisty (wyniki będą wydawane w dnia 31.07.2020r. w godz. 8:00-12:00, od 03.08.2020r. w godz. pracy sekretariatu). Wyniki będą dostępne w systemie informatycznym 31 lipca br. od godz. 10:00.

 

Projekt „Zdalna Szkoła +”W ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”  Gmina Strzegom skorzystała po raz drugi z możliwości złożenia wniosku na realizację projektu grantowego pn. „Zdalna Szkoła +” wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego, w którym otrzymała kwotę wsparcia w wysokości 105 000,00 zł. 

W ramach otrzymanych środków zakupiono 7 laptopów, które przekazano dla Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Kornela Makuszyńskiego w Strzegomiu.

Projekt miał na celu pomoc uczniom pochodzącym z rodzin wielodzietnych (3+).

Dyrektorzy szkół zakupiony sprzęt przekazali jak w poprzedniej edycji programu uczniom w drodze umowy użyczenia na okres czasowego ograniczenia funkcjonowania placówek oświatowych w celu prowadzenia zdalnego nauczania.

 

Odbiór zaświadczeń o wynikach egzaminu ósmoklasisty


Informuję że, zaświadczenia o szczegółowych  wynikach egzaminu ósmoklasisty będą wydawane w dniu 31 lipca 2020r. (piątek)  w godz. 800-1200 .

Osoby odbierające zaświadczenie zobowiązane są do nałożenia maseczki ochraniającej usta i nos oraz zachowania bezpiecznej odległości.

Do odbioru zaświadczeń upoważnieni są uczniowie lub ich rodzice.

Z poważaniem

Dyrektor szkoły

Janina Klonowska

 

Jeżeli uczeń ani rodzice nie mogą odebrać zaświadczeń, mogą upoważnić inną osobę. Osoba odbierająca zaświadczenie, musi posiadać upoważnienie. Druk można pobrać poniżej. 

UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU WYNIKÓW EGZAMINU ÓSMOKLASISTY DLA OSOBY INNEJ NIŻ RODZIC (Opiekun Prawny)