Rzecznik Praw Ucznia


Obowiązki RZECZNIKA PRAW UCZNIA w PSP4 w Strzegomiu pełni p. Edyta Głowiak

Pamiętaj!
Nie jesteś sam. Nie zamykaj się ze swoim problemem. Pamiętaj, że dla mnie jesteś najważniejszy i dołożę wszelkich starań, by rozwiązać Twój problem.

 Rzecznik czuwa nad zapewnieniem uczniom:

-   prawa do bezpiecznej nauki,

-   prawa do życia bez przemocy i poniżania,

-   prawa do swobodnej i kulturalnej wypowiedzi,

-   prawa do rzetelnej informacji.

 DO ZADAŃ RZECZNIKA NALEŻY:

- kwestionowanie niewłaściwych decyzji prawnych dotyczących ucznia,
- gromadzenie dokumentacji o przypadkach łamania jego praw,
- uświadomienie poszanowania praw i godności innych uczniów oraz pracowników szkoły,
- stanie na straży praw ucznia określonych w Statucie Szkoły, WSO, Konwencji o prawach dziecka,
- wspieranie rozwoju samorządności uczniowskiej i demokratyzacji życia szkolnego,
- upowszechnianie wiedzy na temat instytucji zajmujących się ochroną prawną,

ŚRODKI  DZIAŁANIA RZECZNIKA:

- Załatwianie indywidualnych skarg.
- Sporządzanie raportów dotyczących wykrytych naruszeń prawa w szkole.
- Udzielanie porad dotyczących sposobów ochrony praw (uczniom, rodzicom, nauczycielom).
- Współdziałanie w prowadzeniu programów przeciwdziałających wielu problemom szkolnym.
- Rzecznik Praw Ucznia nie może wyręczać w obowiązkach wychowawców.
- Rzecznik Praw Ucznia ma prawo do swobodnego działania w ramach obowiązujących regulaminów.
- Rzecznik Praw Ucznia działa według ustalonego trybu postępowania.
- Rzecznik podejmuje działania na wniosek stron tzn. uczniów, nauczycieli lub pracowników.

Każdy uczeń, który ma problem z nieprzestrzeganiem jego praw przez dowolny podmiot
w szkole lub problem natury osobistej, może zwrócić się bezpośrednio do Rzecznika
z przekonaniem, że jego autorytet i godność nie zostaną urażone. Dotyczy to również
drugiej strony konfliktu.

ZAKRES OBOWIĄZKÓW RZECZNIKA:
- znajomość aktów prawnych dotyczących społeczności uczniowskiej,

- przyjmowanie skarg i wniosków uczniów na temat naruszeń ich praw,

- udzielanie pomocy osobom proszącym o interwencję w zakresie naruszania praw ucznia

- udzielanie pomocy uczniom zgodnie z ustalonym trybem postępowania,

- wspomaganie działań uczniów podczas dochodzenia ich praw,

- wspieranie działań Samorządu Uczniowskiego,

- informowanie uczniów o przysługujących im prawach i sposobie ich dochodzenia,

- kontrolowanie realizacji rozwiązania spraw spornych,

WYKAZ DOKUMENTÓW OKREŚLAJĄCYCH STAN PRAWNY DZIECKA:

 

 1. Konwencja o Prawach Dziecka
  przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r.
 2. [Europejska] Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Wolności
  sporządzona w Rzymie dnia 4 listopada 1950 r., zmieniona następnie Protokołami nr 3, 5 i 8
  oraz uzupełniona Protokołem nr 2 (Dz. U. z dnia 10 lipca 1993 r.)
 3. Europejska Konwencja Praw Dziecka
  sporządzona w dniu 25 stycznia 1996 r.
 4. O RZECZNIKU PRAW DZIECKA
  Ustawa z dnia 6 stycznia 2000 r.
 5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004 r.
  w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy
  oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych.
 6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r.
  w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.
 7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2003 r.
  w sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci
  i młodzieży zagrożonych uzależnieniem
 8. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 grudnia 2001 r.
  w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki
  oraz organizacji indywidualnego programu lub toku nauki.
 9. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r.
  w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych
  przedszkolach, szkołach i placówkach