Indywidualizacja

Projekt "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Strzegom" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu krajowego
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROJEKTU ,,INDYWIDUALIZACJA PROCESU NAUCZANIA I WYCHOWANIA UCZNIÓW KLAS I-III SZKÓŁ PODSTAWOWYCH, DLA KTÓRYCH ORGANEM PROWADZĄCYM JEST GMINA STRZEGOM?

W drugim semestrze roku szkolnego 2011/2012 kontynuowano zajęcia w ramach projektu ,,Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Strzegom?.

 W PSP Nr 4 kontynuowano realizację następujących rodzajów zajęć:

 1.Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu

 w tym  zagrożonych  ryzykiem dysleksji prowadzone były przez:

   *p.D.Perchun,

   *p.E.Stopyrę,

   *p.M.Czarnecką.

 Każda z pań pracowała z dwoma grupami dzieci, po ośmioro dzieci w każdej z grup. Każda z grup spotykała się raz w tygodniu. W ramach zajęć w II semestrze usprawniano technikę  czytania i pisania oraz rozumowania tekstów. Szczególny nacisk położono na wykonywanie ćwiczeń ortograficznych. Dzieci ćwiczyły gramatykę j. polskiego, usprawniały sprawność manualną , grafomotoryczną i analizę wzrokowo-słuchową oraz uczestniczyły w wielu grach i zabawach dydaktycznych mających na celu niwelowanie dysfunkcji rozwojowych będących przyczyną niepowodzeń szkolnych. Realizując treści programowe  uwzględniano potrzeby uczniów, zapewniono im poczucie bezpieczeństwa i pełną opiekę wychowawczą. Stosowano wyłącznie pozytywne wzmocnienia motywując uczniów do dalszej pracy. Wykorzystywane metody, formy oraz środki dydaktyczne były dostosowane do możliwości rozwojowych dzieci. Realizacja programu oparta była na bezwzględnej akceptacji i indywidualizacji. Praca z dziećmi na zajęciach przyniosła oczekiwane efekty. Każde dziecko odniosło sukces na miarę swoich możliwości.

 2.Zajęcia dla dzieci z trudnościami w uczeniu się matematyki prowadzone były przez:

 *p.B.Niespodziańską,

 *p.W.Adamczyk,

 *p.I.Wójtowicz.

 Każda z  pań pracowała z jedną ośmioosobową grupą raz w tygodniu. Głównym celem pracy z dziećmi był rozwój oraz korekta zaburzonych procesów poznawczych, rekonstrukcja   wiadomości i umiejętności, kształtowanie i utrwalanie podstawowych pojęć arytmetycznych. Metody pracy na zajęciach zostały dostosowane do konkretnych potrzeb uczniów. W trakcie zajęć skupiano się na utrwalaniu i doskonaleniu wiadomości z edukacji matematycznej. Praca z dziećmi należącymi do danej grupy polegała na treningu rozumowania, zabawach i grach logicznych, ćwiczeniu orientacji przestrzennej, dodawaniu, odejmowaniu(do10,30,100),mnożeniu i dzieleniu(30,100), rozwiązywaniu i układaniu zadań tekstowych. Dzieci uczęszczały na zajęcia bardzo chętnie, brały w nich aktywny udział i osiągnęły sukces na miarę swoich możliwości.

 3.Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami mowy prowadzone były przez p. U.Cebulę.

 Zajęcia odbywały się systematycznie w każdy poniedziałek(11:05-11:50) i czwartek(14:40-15:25).W zajęciach uczestniczyło 4 dzieci. Głównym celem zajęć było modyfikowanie zachowania werbalnego-nauka poprawnej mowy szeregu(sz, rz, cz, dż, s, z, c, dz, ś, ź, ć, dź, r).W czasie zajęć dzieci wykonywały ćwiczenia oddechowe, artykulacyjne, fonetyczne, logorytmiczne, kształtujące słuch fonematyczny i wspierające motorykę narządów artykulacyjnych. Dzieci bardzo chętnie i systematycznie uczestniczyły w zajęciach. Praca przyniosła oczekiwane efekty. Widać ogromne postępy w artykulacji poszczególnych głosek, co rzutuje na poprawność mowy i pisowni.

 4. Zajęcia z gimnastyki korekcyjnej prowadziła p. Z.Laskowska.

 Celem nadrzędnym zajęć było niwelowanie wad postawy. Ćwiczenia korekcyjne wzbogacano lekcjami poglądowymi z wykorzystaniem środków dydaktycznych. Na każdych zajęciach dzieci uczone były zasad zdrowego i higienicznego trybu życia. U dzieci wyrabiano nawyk utrzymywania prawidłowej postawy ciała poprzez ćwiczenia, odpowiednie pogadanki, gry i zabawy korekcyjne. Dzieci otrzymały także indywidualne zestawy ćwiczeń do pracy w domu. Zajęcia przyniosły oczekiwane efekty.

 5. Zajęcia z arteterapii prowadziła p. M.Wyroda.

 Arteterapia to leczenie, pomaganie przez sztukę. Celem arteterapii było ujawnianie zahamowań blokujących uczenie się oraz odkrycie nowych możliwości i osiągnięcie zmian w zachowaniu. Zajęcia z arteterapii odbywały się raz w tygodniu we środy. Uczestniczyło w nich 5 dzieci. Uczniowie wykonywali prace plastyczne, korzystając z zakupionych w ramach projektu materiałów. Poznawali różne techniki plastyczne, łączyli różne materiały i poszukiwali ciekawych rozwiązań. Dzieci bardzo chętnie, systematycznie i aktywnie uczestniczyły w zajęciach. Zajęcia wpłynęły na poprawę komunikacji dzieci, rozwinęły ich wyobraźnię, uwrażliwiły na odbiór sztuki, podniosły poziom samooceny i sprawności manualnej. Wszystkie prace dzieci podlegały ciągłej ekspozycji. Wystawę podziwiali inni uczniowie, nauczyciele i rodzice. Udział w zajęciach arteterapii wpłynął pozytywnie na wyniki w nauce, co zauważyli zarówno nauczyciele, jak i rodzice.

 6. Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematycznych prowadziła p.U.Stanulewicz.

 Zajęcia matematyczne odbywały się systematycznie w każdą środę w godz.14:40-16:10.W zajęciach uczestniczyło 8 dzieci. Zajęcia te miały na celu rozwijanie zainteresowań matematycznych, pogłębianie wiedzy matematycznej, rozwijanie wyobraźni ucznia, umiejętności twórczego i logicznego myślenia, stymulowanie rozwoju uczniów, rozbudzanie ciekawości matematycznej oraz przygotowanie uczniów do udziału w konkursach  matematycznych. Dzieci w ramach zajęć doskonaliły technikę liczenia, opanowały rzymski system liczenia, ułamki zwykłe i dziesiętne, wyrażenia dwumianowane. Rozwiązywały zadania tekstowe i przykładowe ,,Kangurki?. Poznały wybrane pojęcia z geometrii. Nazywały i mierzyły kąty. Obliczały obwody i pola poznanych figur geometrycznych oraz grały w gry matematyczne i logiczne. Układały mozaiki matematyczne. Zajęcia dostarczyły dzieciom wiele radości i zadowolenia. Ugruntowały i rozszerzyły ich wiedzę matematyczną. Sprawiły, że przekonały się o ważności i celowości pracy zespołowej, a sama działalność matematyczna dostarczyła im wiele satysfakcji. Efekty dodatkowych zajęć uwidoczniły się w stosunku dzieci do matematyki. Sprawiły także, że dzieci te wyróżniały się swoją wiedzą na tle klasy. Wysokie efekty udziału w zajęciach uwidoczniły się w, osiągniętych przez kilkoro z nich, wynikach konkursów matematycznych. Dwoje z dzieci otrzymało wyróżnienia w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym ,,Kangur?, troje zdobyło odpowiednio 1.,2. i 3. miejsce w szkolnym konkursie ,,Super Matematyk?, a dwoje odpowiednio 1. i 2. miejsce w Gminnym Konkursie ,,Mistrz Matematyki?.

7. Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk przyrodniczych prowadziła p. U.Stanulewicz.

Zajęcia te odbywały się we czwartki w godz. 12:00-13:30.Nadrzędnym celem zajęć było pogłębianie wiadomości, umiejętności oraz postaw uczniów w zakresie wiedzy przyrodniczej oraz stymulowanie rozwoju uczniów uzdolnionych przyrodniczo. Niektóre zajęcia miały charakter wyjazdowy. Dzieci uczestniczyły w zajęciach seminaryjnych w Ośrodku Dydaktycznym ,,Salamandra? w Myśliborzu. Większość zajęć odbyła się w terenie. Dzieci poznały strzegomskie pomniki przyrody, rośliny zielne i ich miejsce w łańcuchu pokarmowym, warstwową budowę lasu, mapę naszej ojczyzny, wybrane parki narodowe, budowę mikroskopu, poznały również drzewa w lesie i nauczyły się je rozpoznawać. Nauczyły się także wykonywać preparaty mikroskopowe i prowadzić obserwacje mikroskopowe.  Przekonały się , że w internecie można znaleźć wiele interesujących gier, krzyżówek i quizów przyrodniczych, oglądały filmy przyrodnicze i eksperymentowały. Wielką frajdę miały dzieci na zajęciach z kompasem. Zajęcia dostarczyły dzieciom wiele radości i zadowolenia, a wyjazdy niesamowitych przeżyć. Dzieci z niecierpliwością oczekiwały na następne spotkania. Wzrost ich zainteresowania przyrodą uwidocznił się szczególnie w tematyce czytanych przez nie książek i tematyce rozmów oraz oglądanych przez nie filmów. Dzieci te wyróżniają się swoją wiedzą przyrodniczą na tle klas, co zauważają nauczyciele, koledzy i rodzice.

 


NIECODZIENNE ZAJĘCIA ZORGANIZOWANE PRZEZ PUBLICZNĄ SZKOŁĘ PODSTAWOWĄ NR 4 W STRZEGOMIU. W RAMACH PROJEKTU ,,INDYWIDUALIZACJA PROCESU NAUCZANIA I WYCHOWANIA DLA UCZNIÓW KLAS I ?III SZKÓŁ PODSTAWOWYCH DLA KTÓRYCH ORGANEM PROWADZĄCYM JEST GMINA STRZEGOM

 POWRÓT DO PRZESZŁOŚCI - DINO PARK

 Dnia 29.10.11r. uczniowie pojechali do DINO PARKU w Szklarskiej Porębie. Dzieci obejrzały film o dinozaurach, a następnie przeszły ścieżką dydaktyczną , wzdłuż której znajdowały się dinozaury naturalnej wielkości. Każdy okaz był dokładnie opisany na specjalnej tabliczce ustawionej w pobliżu danego zwierzęcia. Dzieci oglądały te stworzenia i z ciekawością słuchały informacji na ich temat. Były pod wrażeniem ich wielkości, ciężaru, szybkości a przede wszystkim wyglądu. Wiele radości dostarczyło im pokonywanie przeszkód w Linoparku i zabawy na trójpoziomowym placu zabaw. Kropką nad i było odkopywanie szkieletu dinozaura w ogromnej piaskownicy. W tym momencie z łopatką i miotełka w ręku każdy mógł poczuć się prawdziwym archeologiem. W drodze powrotnej dzieci podziwiały wodospad Szklarki w Karkonoskim Parku Narodowym. To była bardzo udana wyprawa.

   

 OGRÓD ZOOLOGICZNY

5.11.11r. dzieci pojechały do wrocławskiego ogrodu zoologicznego .Tu wzięły udział w zajęciach edukacyjnych ,,Zwierzęta z wiejskiej zagrody?. Wędrówka po ZOO trwała kilka godzin. W tym czasie dzieci zdążyły przeżyć m. in. ,,bliskie spotkanie? z lwami, wilkami, żyrafami, słoniami, małpami, rysiami i wieloma, wieloma innymi zwierzętami. Wszystkim bardzo podobało się fokarium z baraszkującymi w nim kotikami. Nie dało się przejść obojętnie obok gadów i nocnych zwierząt. Dzieci były zachwycone kolorowymi rybkami w akwariach, a z motylarni nie chciały wyjść. Mogły tu zobaczyć także wiele ciekawych roślin, a wśród nich, kwitnącą agawę. To dopiero jest kwiat!.

   

 Z WIZYTĄ W MIEŚCIE KOPERNIKA I PIERNIKA

Dnia 3 .12.11r. uczniowie udali się do Torunia. W drodze do tego miasta odwiedzili Gniezno , gdzie zwiedzili Katedrę Gnieźnieńską. Tu obejrzeli Drzwi Gnieźnieńskie i relikwie św. Wojciecha oraz usytuowany w pobliżu katedry okazały pomnik króla Bolesława Chrobrego. Pierwsze kroki po dotarciu do Torunia uczestnicy wyjazdu skierowali do Planetarium. Ten obiekt wszystkim się bardzo spodobał. Tu w sali Orbitarium (wystawie interaktywnej) dzieci sterowały urządzeniami sondy CASSINI , która znajdowała się w centrum pomieszczenia, oglądały krótkie animacje komputerowe dotyczące misji kosmicznych i planet Układu Słonecznego, dzięki specjalnym urządzeniom i modelom mogły zrozumieć wiele zjawisk zachodzących we Wszechświecie. Wszystko to poznawały poprzez zabawę i proste eksperymenty w atrakcyjnej formie. Wielkie i niezapomniane wrażenie wywarły na dzieciach filmy ,,Osiem planet? i ,,Gwiazda Betlejemska? wyświetlane przez projektor RFP na kopule Orbitarium. Dzieci odniosły wrażenie bycia wewnątrz gromad gwiezdnych. Po seansach zwiedziły Starówkę miasta, Dom Kopernika, obejrzały pomnik wielkiego astronoma, posiedziały na osiołku i pogłaskały Filusia - psa profesora Filutka, wierząc, że dzięki temu jeszcze tu wrócą. Następnym punktem programu była wizyta w Żywym Muzeum Piernika. Tu dzieci zostały zapoznane z tajnikami wiedzy piernikarskiej przez Wiedźmę Korzenną i Mistrza Piernikarskiego oraz same przygotowały pierniki do wypieku. Zabawa była przednia. Wszystkim ciężko było żegnać się z tym miejscem. Ten bajkowy wyjazd na zawsze pozostanie w sercu każdego z nas.