Informacje o realizacji projektu 

 

HARMONOGRAM  ZAJĘĆ REALIZOWANYCH W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

W MAJU 2020 R W PSP NR 4 W STRZEGOMIU   

Grupy p. Agnieszki Szklarek tutaj

Grupy p.Gertrudy Dudzik tutaj

Grupy p. Marty Pudlik tutaj


HARMONOGRAM  ZAJĘĆ REALIZOWANYCH W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

W KWIETNIU 2020 R W PSP NR 4 W STRZEGOMIU   


Grupy p. Agnieszki Szklarek tutaj

Grupy p.Gertrudy Dudzik tutaj

Grupy p. Marty Pudlik tutaj

 


HARMONOGRAM  ZAJĘĆ REALIZOWANYCH W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

OD STYCZNIA DO MAJA 2020 R W PSP NR 4 W STRZEGOMIU   


Grupy p. Agnieszki Szklarek tutaj

Grupy p.Gertrudy Dudzik tutaj; marzec tutaj

Grupy p. Marty Pudlik tutaj; marzec tutaj
HARMONOGRAM  ZAJĘĆ REALIZOWANYCH W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

OD WRZEŚNIA DO GRUDNIA 2019 R W PSP NR 4 W STRZEGOMIU    

 


Październik-grudzień

Grupy p. Agnieszki Szklarek tutaj

Grupy p.Gertrudy Dudzik tutaj

Grupy p. Marty Pudlik tutaj  

                    

 


Wrzesień

Grupy p. Agnieszki Szklarek 

Grupy p.Gertrudy Dudzik tutaj

Grupy p. Marty Pudlik tutaj


W związku ze zmianą planu, harmonogram na kolejne miesiące będzie dodany 01.10.TIK na zajęciach projektowych

 Podczas zajęć z projektu unijnego uczniowie korzystają z nowoczesnych narzędzi multimedialnych: laptopów, aplikacji służących do rozwijania kreatywności, tworzenia prac zespołowych, samodzielnego pogłębiania wiedzy oraz powtórek słownictwa i gramatyki.

  Zajęcia z wykorzystaniem technologii cieszą się dużym zainteresowaniem, uczniowie chętnie biorą w nich udział i dzięki temu mają lepsze wyniki w nauce i większą motywacje do zdobywania wiedzy. Wyobraźnia przestrzenna, refleks w podejmowaniu decyzji i różnorodność zadań uatrakcyjniają zajęcia. W dodatku, indywidualizacja nauczania i autonomia pozwalają uczniom przełamać barierę językową, by tym sprawniej i chętniej posługiwać się językiem angielskim.
WRZESIEŃ 2019

Po zakończeniu rekrutacji beneficjentów projektu „Podniesienie efektywności kształcenia w zakresie języka angielskiego w szkołach podstawowych” we wszystkich szkołach podstawowych Gminy Strzegom rozpoczęła się jego realizacja dla uczniów  klas VII i VIII.

Zajęcia odbywają się salach językowych, przy zastosowaniu  metod aktywizujących z użyciem TIK oraz środków zakupionych w ramach projektu- fiszek, słowników i lektur w jęz. angielskim. Już niedługo każda szkoła zostanie także doposażona w tablicę interaktywną, laptopy oraz oprogramowanie do nauki i przeprowadzania testów.

Wszyscy nauczyciele prowadzący zajęcia objęci zostali szkoleniami w zakresie wykorzystania narzędzi TIK na lekcjach języka angielskiego.


 


Rozpoczęcie realizacji projektu

1 czerwca 2019 r. 8 szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Strzegom rozpoczyna realizację projektu Podniesienie efektywności kształcenia w zakresie języka angielskiego w szkołach podstawowych" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Całkowita wartość projektu to 804686,76 zł, w tym kwota dofinansowania   764440,38zł.

Głównym celem  projektu jest podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych, wykształcenie właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy oraz rozwijanie indywidualnego podejścia nauczycieli  do  ucznia szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Realizacja projektu obejmuje dwa lata szkolne od 1.06.2019 do 31.05.2021 r.

Projekt skierowany do uczniów klas VII-VIII i  nauczycieli jęz. angielskiego polegać będzie na organizacji dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i zajęć rozwijających umiejętności z języka angielskiego  z zastosowaniem metod i technik aktywizujących uczniów przy wykorzystaniu TIK w doposażonych za kwotę 346560,00 zł  8 multimedialnych salach językowych. 

Zgodnie z harmonogramem obecnie trwa ostateczna rekrutacja beneficjentów projektu i przygotowania procedury przetargowej.