Egzamin ósmoklasisty

 


Informacje dla rodziców oraz zasady dla uczniów przystępujących do egzaminu ósmoklasisty w czerwcu 2020 r. w Publicznej Szkole Podstawowej nr 4 w Strzegomiu

na podstawie wytycznych przeciwepidemicznych CKE, GIS oraz MEN w związku z przeprowadzeniem egzaminów z dnia 15 maja 2020r.

 

  1. Egzamin ósmoklasisty odbędzie się w terminach:

- 16.06.2020r.(wtorek) – godzina 9.00 – język polski,

- 17.06.2020r. (środa) – godzina 9.00 – matematyka,

- 18.06.2020r. (czwartek) – godzina 9.00 – język obcy nowożytny.

 2. Czas trwania egzaminów z poszczególnych przedmiotów:

 

Przedmiot

Czas trwania (min)

 

Czas trwania (min) dla uczniów korzystających z dostosowań

Język polski

120

180

Matematyka

100

150

Język obcy nowożytny

90

135

Termin dodatkowy

 

Język polski – 7 lipca 2020r. godz. 9.00

120

180

Matematyka – 8 lipca 2020r. godz. 9.00

100

150

Język obcy nowożytny – 9 lipca 2020r. godz. 9.00

90

135

3. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (zdający, nauczyciel, inny pracownik szkoły bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną, która ponadto dokonała przed wyjściem z domu pomiaru temperatury i nie przekroczyła ona 37⁰C. Każdy uczeń wchodzący na teren budynku szkoły może mieć kontrolnie zmierzoną temperaturę bez jej odnotowywania.

 4. Uczeń wchodzący do szkoły ma obowiązek zdezynfekować ręce korzystając z przygotowanego przez szkołę płynu. Płyn do dezynfekcji rąk będzie również dostępny w każdej sali egzaminacyjnej.

5. Po wejściu do szkoły uczeń bezpośrednio przechodzi do wyznaczonej sali egzaminacyjnej. 

 6. Zdający nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.

 7. Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły, z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się.

 8. Zdający nie wnoszą na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek.

9. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnego długopisu z czarnym tuszem, linijki (dotyczy egzaminu z matematyki). Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.

10. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą i ustawić na podłodze przy nodze stolika.

11. Na terenie szkoły nie ma możliwości zapewnienia posiłków.

12. Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.

13. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno - lub wielorazową, materiałem, przyłbicą – w szczególności w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających. Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej 1,5-metrowego odstępu). Uczeń posiada ważną legitymację szkolną.

14. Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:

  1. podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie,

  2. wychodzi do toalety,

  3. kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.

15. Zarówno zdający, jak i członkowie zespołu nadzorującego mogą – jeżeli uznają to za właściwe – mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku.

16. Nie wolno tworzyć grup zdających przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu.

17. Szczegółowe rozwiązania:

   1) Egzamin odbywa się w salach: 2, 3, 6, 7, 9, 10, 12, 100 – sala gimnastyczna,

   2) Uczniowie piszący egzamin w salach: 2, 3, 6 wchodzą do szkoły wejściem od podwórka szkolnego budynku nr 3 o godzinie 8.10. Przed wejściem do budynku uczniowie zachowują co najmniej 1,5 metrowe odstępy i mają zakryte usta i nos.

  3) Uczniowie piszący egzamin w salach: 7, 9, 10 wchodzą do szkoły wejściem od Alei Wojska Polskiego budynku nr 3 o godzinie 8.20. Przed wejściem do budynku uczniowie zachowują co najmniej 1,5 metrowe odstępy i mają zakryte usta i nos.

  4) Uczniowie piszący egzamin w salach: 100 wchodzą do szkoły wejściem od sali gimnastycznej o godzinie 8.15. Przed wejściem do budynku uczniowie zachowują co najmniej 1,5 metrowe odstępy i mają zakryte usta i nos.

  5) Uczniowie piszący egzamin w sali 12 wchodzą do szkoły wejściem od placu zabaw (budynek nr 5) o godzinie 8.20. Przed wejściem do budynku uczniowie zachowują co najmniej 1,5 metrowe odstępy i mają zakryte usta i nos.

  6)Wychowawcy klas ósmych informują uczniów w której sali piszą egzamin i jakim wejściem wchodzą do szkoły.

   7) Wychowawcy klas ósmych zapoznają uczniów na lekcjach z wychowawcą z zasadami przeprowadzania i organizowania egzaminu ósmoklasisty w 2020 roku.

  8)Uczniowie będą mogli zostawić rzeczy osobiste (plecak, torbę, kurtkę) w wyznaczonych miejscach (przed salami egzaminacyjnymi) pod nadzorem pracownika szkoły. Uczniowie umieszczą rzeczy osobiste w przezroczystych workach foliowych podpisanych imieniem i nazwiskiem.

18. Zdający może opuścić na stałe salę egzaminacyjną (jeżeli zakończył pracę z arkuszem) najpóźniej na 15 minut przed czasem wyznaczonym jako czas zakończenia pracy z arkuszem. W ciągu ostatnich 15 minut przed zakończeniem egzaminu (nawet jeżeli zdający skończył pracę z arkuszem egzaminacyjnym) zdający nie opuszczają sali egzaminacyjnej.

19. Jeżeli uczeń podczas egzaminu przejawia niepokojące objawy choroby, jego egzamin zostaje przerwany i zostaje odizolowany w odrębnym pomieszczeniu.

20. Uczniowie chorujący na alergię albo inne schorzenie, którego objawami mogą być kaszel, katar lub łzawienie zobowiązani są do dostarczenia najpóźniej w dniu egzaminu zaświadczenia lekarskiego, aby członkowie zespołu nadzorującego egzamin nie zinterpretowali tych objawów jako „niepokojące” i nie odizolowali ucznia.

21. Uczniowie pojedynczo opuszczają salę egzaminacyjną. Stosują się do wskazówek zespołu nadzorującego.